Tesco

PRAVIDLA SOUTĚŽE
"Soutěž s Colgate, elmex, meridol, Palmolive, Protex a Lady Speed Stick v prodejnách Tesco v prodejnách Tesco"

Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla soutěže "Soutěž s Colgate, elmex, meridol, Palmolive, Protex a Lady Speed Stick v prodejnách Tesco v prodejnách Tesco“ pořádané společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. (dále jen Soutěž). Jakékoli výňatky z Pravidel uvedená na reklamních a propagačních materiálech Soutěže či na Stránkách Soutěže (jak je tento pojem vymezen níže) mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.

 1. Na základě zakoupení libovolných výrobků značky Colgate, elmex, meridol, Palmolive, Protex a Lady Speed Stick v minimální hodnotě 99 Kč v rámci sítě prodejen společnosti Tesco Stores ČR, a. s. (dále jen Tesco) v České republice po Dobu trvání Soutěže a při zaslání co nejzajímavější odpovědi na Soutěžní Otázku v rámci formuláře na Stránkách Soutěže po Dobu trvání Soutěže získávají účastníci Soutěže možnost vyhrát Výhru (jak jsou tyto pojmy vymezeny níže).
 1. Organizátorem Soutěže je společnost COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8,  IČ: 41692071 (dále jen Organizátor). K administrativnímu zajištění průběhu Soutěže pověřil Organizátor Ing. Vladimíra Staňka - Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha 9 – Střížkov, IČ: 68370032 (dále jen Administrátor).

 1. 3.1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 12. 2021 do 15. 12. 2021, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Soutěže).
 2. 3.2. Organizátor věnuje do Soutěže celkem celkem 30 cen - 5× poukaz v hodnotě 5 000 Kč, 10× poukaz v hodnotě 2 000 Kč a 15× balíček produktů v hodnotě 500 Kč. (každý cena samostatně Výhra, společně Výhry).
 1. 4.1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které po Dobu trvání Soutěže (i) zakoupí v rámci sítě prodejen společnosti Tesco v České republice libovolné výrobky značky elmex v minimální hodnotě 99 Kč a uschovají si pokladní doklad – účtenku; a (ii) vyplní co nejzajímavěji odpověď na Soutěžní Otázku (dále jen Soutěžní Otázka) na www stránkách vedených za tímto účelem Organizátorem na adrese: www.colgatepromo.cz (dále jen Stránky Soutěže). Do vyplňovaného formuláře se Soutěžní Otázkou účastník uvede vedle svého jména a příjmení rovněž své telefonní číslo, emailovou adresu a adresu bydliště pro účely kontaktování v případě výhry v Soutěži a zaslání Výhry a dále číslo dokladu - účtenky svého nákupu. Soutěžní Otázka je stanovena následovně: Jaký je váš nejoblíbenější vánoční zvyk a proč? Odpověď na Soutěžní otázku nesmí mít více než 140 znaků a musí splňovat podmínky stanovené těmito Pravidly.
 2. 4.2. Během Doby trvání Soutěže se může Účastník Soutěže zúčastnit i opakovaně, každá další účast však vyžaduje doložení nového dokladu o zakoupení libovolných výrobků značky Colgate, elmex, meridol, Palmolive, Protex a Lady Speed Stick v minimální hodnotě 99 Kč v rámci sítě prodejen společnosti Tesco v České republice po Dobu trvání Soutěže (princip 1 nákup = 1 účast = 1 odpověď na Soutěžní otázku). Ze všech odpovědí na Soutěžní Otázku, které po Dobu trvání Soutěže účastník do Soutěže zašle, se pro účely získání Výhry zohlední vždy pouze jedna nejzajímavější odpověď. Každý účastník Soutěže tak může vyhrát nejvýše jednu Výhru.
 3. 4.3. Odpověď na Soutěžní Otázku nesmí být vulgární, nesmí svým obsahem útočit na právem chráněné hodnoty, např. na svobodu vyznání, či jinak znevažovat jakékoli fyzické či právnické osoby či skupinu osob a nesmí porušovat práva jakýchkoli třetích osob (např. plagiátorstvím). Organizátor má právo vyloučit ze Soutěže odpovědi, které porušují výše uvedené podmínky nebo které Organizátor podle svého výlučného uvážení zhodnotí jako nevhodné z jiného důvodu.
 4. 4.4. Bez zbytečného odkladu po skončení Doby trvání Soutěže vyhodnotí Organizátor veškeré odpovědi na Soutěžní Otázku zaslané účastníky po Dobu trvání Soutěže. 30 účastníků, kteří zodpoví Soutěžní Otázku nejzajímavějším způsobem, získají každý jednu Výhru (tj. jeden balíček produktů). Účastníci berou na vědomí a souhlasí, že hodnocení odpovědí na Soutěžní Otázku Organizátorem bude probíhat na základě hodnocení jejich zajímavosti, originality a tvůrčí jedinečnosti a může odrážet subjektivní názor Organizátora. Výherci v Soutěži budou vyhlášeni Organizátorem a kontaktováni Organizátorem po skončení Doby trvání Soutěže v souladu s bodem 4.5 těchto Pravidel.
 5. 4.5. Účastníci, kteří vyhrají Výhru, budou do 10 dní po skončení Doby trvání Soutěže kontaktováni Organizátorem e-mailem či telefonicky za účelem ověření, že splňují požadavky těchto Pravidel pro účast v Soutěži a získání Výhry. Za tímto účelem může Organizátor požadovat po účastnících rovněž předložení kopie dokladu o zakoupení libovolných výrobků značky Colgate, elmex, meridol, Palmolive, Protex a Lady Speed Stick v minimální hodnotě 99 Kč v rámci sítě prodejen společnosti Tesco v České republice po Dobu trvání Soutěže. Číslo dokladu se musí shodovat s číslem dokladu zadaným spolu s odpovědí na Soutěžní otázku na Stránkách Soutěže. Pokud se účastník zúčastnil Soutěže opakovaně, je povinen předložit Organizátorovi kopie všech dokladů o zakoupení libovolných výrobků značkyColgate, elmex, meridol, Palmolive, Protex a Lady Speed Stick v minimální hodnotě 99 Kč v rámci sítě prodejen společnosti Tesco v České republice po Dobu trvání Soutěže, na základě kterých se opakovaně účastnil Soutěže (princip 1 účtenka = 1 účast). Pokud účastník nesplní požadavky stanovené těmito Pravidly, Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze Soutěže a udělit Výhru dalšímu účastníkovi v pořadí, který odpověděl na Soutěžní Otázku nejzajímavějším způsobem. Jména a příjmení výherců budou uveřejněna Organizátorem na Stránkách Soutěže.
 6. 4.6. Zaměstnanci Organizátora, Administrátora, společnosti Tesco a jejich rodinní příslušníci a osoby blízké jsou z účasti v Soutěži vyloučeni.
 1. 5.1. Organizátor je oprávněn Pravidla Soutěže kdykoliv změnit či Soutěž zcela zrušit, a to i před uplynutím Doby trvání Soutěže, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
 2. 5.2. Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na Stránkách Soutěže.
 3. 5.3. Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Soutěže lze považovat za rozhodující.
 4. 5.4. Výhry nejsou směnitelné za peníze. Nárok na Výhru není vymahatelný soudem. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel.
 5. 5.5. Účast v Soutěži je dobrovolná. Svou účastí účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly.
 6. 5.6. Jsou-li Pravidla či výňatky z Pravidel zveřejněny na stránkách Facebook, Organizátor tímto účastníky upozorňuje, že Soutěž není žádný způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook nebo jinak s ním spojena.

Akce probíhá od 1. 12. do 15. 12. 2021.

© 2021 Colgate-Palmolive. Design a programování  Grafické studio VLADO | Zásady ochrany osobních údajů