Rossmann

PRAVIDLA SOUTĚŽE
"Soutěž s Palmolive nebo Lady Speed Stick v prodejnách Rossmann"

Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla soutěže "Soutěž s Palmolive nebo Protex a Lady Speed Stick v prodejnách Rossmann“ pořádané společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. (dále jen Soutěž). Jakékoli výňatky z Pravidel uvedená na reklamních a propagačních materiálech Soutěže či na Stránkách Soutěže (jak je tento pojem vymezen níže) mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.

 1. Na základě zakoupení libovolných výrobků značky Palmolive nebo Lady Speed Stick v minimální hodnotě 100 Kč v rámci sítě prodejen společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. (dále jen Rossmann) v České republice po Dobu trvání Soutěže a zaslání registrace v rámci formuláře na Stránkách Soutěže po Dobu trvání Soutěže získávají účastníci Soutěže možnost vyhrát Výhru (jak je vymezeno níže).
 1. Organizátorem Soutěže je společnost COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8,  IČ: 41692071 (dále jen Organizátor). K administrativnímu zajištění průběhu Soutěže pověřil Organizátor Ing. Vladimíra Staňka - Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha 9 – Střížkov, IČ: 68370032 (dále jen Administrátor).

 1. 3.1. Soutěž probíhá v termínu od 27. 4. 2022 do 10. 5. 2022, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Soutěže).
 2. 3.2. Organizátor věnuje do Soutěže celkem 6× kávovar Philips v hodnotě 7 999 Kč za kus (každý kávovar samostatně Výhra, společně Výhry).
 1. 4.1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které po Dobu trvání Soutěže (i) zakoupí v rámci sítě prodejen společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. v České republice libovolné výrobky značky Palmolive nebo Protex a Lady Speed Stick v minimální hodnotě 100 Kč a uschovají si pokladní doklad – účtenku; a (ii) vyplní registrační formulář na www stránkách vedených za tímto účelem Organizátorem na adrese: www.palmolivepromo.cz (dále jen Stránky Soutěže). Do vyplňovaného formuláře účastník uvede vedle svého jména a příjmení rovněž své telefonní číslo, emailovou adresu a adresu bydliště pro účely kontaktování v případě výhry v Soutěži a zaslání Výhry a dále číslo dokladu - účtenky svého nákupu.
 2. 4.2. Během Doby trvání Soutěže se může Účastník Soutěže zúčastnit i opakovaně, každá další účast však vyžaduje doložení nového dokladu o zakoupení libovolných výrobků značky Palmolive nebo Protex a Lady Speed Stick v minimální hodnotě 100 Kč v rámci sítě prodejen společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. v České republice po Dobu trvání Soutěže (princip 1 nákup = 1 účast = 1 registrace). Ze všech registrací, které po Dobu trvání Soutěže účastník do Soutěže zašle, se pro účely získání Výhry zohlední vždy pouze jedna registrace. Každý účastník Soutěže tak může vyhrát nejvýše jednu Výhru.
 3. 4.3. Bez zbytečného odkladu po skončení Doby trvání Soutěže vyhodnotí Organizátor veškeré odpovědi na Soutěžní Otázku zaslané účastníky po Dobu trvání Soutěže. 1 účastník získá Výhru (tj. jeden kávovar Philips). Účastníci berou na vědomí a souhlasí, že hodnocení registrací může odrážet subjektivní názor Organizátora. Výherci v Soutěži budou vyhlášeni Organizátorem a kontaktováni Organizátorem po skončení Doby trvání Soutěže v souladu s bodem 4.4 těchto Pravidel.
 4. 4.4. Účastníci, kteří vyhrají Výhru, budou do 10 dní po skončení Doby trvání Soutěže kontaktováni Organizátorem e-mailem či telefonicky za účelem ověření, že splňují požadavky těchto Pravidel pro účast v Soutěži a získání Výhry. Za tímto účelem může Organizátor požadovat po účastnících rovněž předložení kopie dokladu o zakoupení libovolných výrobků značky Palmolive nebo Lady Speed Stick v minimální hodnotě 100 Kč v rámci sítě prodejen společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. v České republice po Dobu trvání Soutěže. Číslo dokladu se musí shodovat s číslem dokladu zadaným spolu s odpovědí na Soutěžní otázku na Stránkách Soutěže. Pokud se účastník zúčastnil Soutěže opakovaně, je povinen předložit Organizátorovi kopie všech dokladů o zakoupení libovolných výrobků značky Palmolive nebo Protex a Lady Speed Stick v minimální hodnotě 100 Kč v rámci sítě prodejen společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. v České republice po Dobu trvání Soutěže, na základě kterých se opakovaně účastnil Soutěže (princip 1 účtenka = 1 účast). Pokud účastník nesplní požadavky stanovené těmito Pravidly, Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze Soutěže a udělit Výhru dalšímu účastníkovi v pořadí, který odpověděl na Soutěžní Otázku nejzajímavějším způsobem. Jména a příjmení výherců budou uveřejněna Organizátorem na Stránkách Soutěže.
 5. 4.5. Zaměstnanci Organizátora, Administrátora, společnosti Tesco a jejich rodinní příslušníci a osoby blízké jsou z účasti v Soutěži vyloučeni.
 1. 5.1. Organizátor je oprávněn Pravidla Soutěže kdykoliv změnit či Soutěž zcela zrušit, a to i před uplynutím Doby trvání Soutěže, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
 2. 5.2. Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na Stránkách Soutěže.
 3. 5.3. Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Soutěže lze považovat za rozhodující.
 4. 5.4. Výhry nejsou směnitelné za peníze. Nárok na Výhru není vymahatelný soudem. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel.
 5. 5.5. Účast v Soutěži je dobrovolná. Svou účastí účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly.
 6. 5.6. Jsou-li Pravidla či výňatky z Pravidel zveřejněny na stránkách Facebook, Organizátor tímto účastníky upozorňuje, že Soutěž není žádný způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook nebo jinak s ním spojena.

Akce probíhá od 27. 4. do 10. 5. 2022.

© 2022 Colgate-Palmolive. Design a programování  Grafické studio VLADO | Zásady ochrany osobních údajů