Colgate-Palmolive

PRAVIDLA SOUTĚŽE
"Celonárodní soutěže s Palmolive"

Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla soutěže "Celonárodní soutěže s Palmolive“ pořádané společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. (dále jen Soutěž). Jakékoli výňatky z Pravidel uvedená na reklamních a propagačních materiálech Soutěže či na Stránkách Soutěže (jak je tento pojem vymezen níže) mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.

 1. Na základě zakoupení libovolných produktů značky Palmolive v rámci hodnotě alespoň 99 Kč v rámci České republiky po Dobu trvání soutěže a po registraci účtenky v rámci formuláře na Stránkách www.palmolivepromo.cz získávají účastníci Soutěže možnost vyhrát jednu z Výher (jak jsou tyto pojmy vymezeny níže).

 1. Organizátorem Soutěže je společnost COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 41692071 (dále jen Organizátor). K administrativnímu zajištění průběhu Soutěže pověřil Organizátor Ing. Vladimíra Staňka - Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha 9 – Střížkov, IČ: 68370032 (dále jen Administrátor).

 1. 3.1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 6. 2024 do 1. 8. 2024, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Soutěže).
 2. 3.2. Organizátor věnuje do Soutěže jako výhru (dále jen Výhra) celkem 10 (slovy: deset) poukazů na pobyt Yurt in the Wood pro 2 osoby na 2  noci, každý poukaz v hodnotě 15 000 Kč..
 1. 4.1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které po Dobu trvání Soutěže (i) zakoupí v rámci České republiky produkty Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč a uchovají si pokladní doklad – účtenku/fakturu o nákupu; a (ii) zaregistrují se na www stránkách vedených za tímto účelem Organizátorem na internetové adrese: www.palmolivepromo.cz (dále jen Stránky Soutěže). Do vyplňovaného formuláře účastník uvede emailovou adresu pro účely kontaktování v případě výhry v Soutěži a dále číslo dokladu - účtenky svého nákupu a datum nákupu.
 2. 4.2. Během Doby trvání Soutěže se může Účastník Soutěže zúčastnit i opakovaně, každá další účast však vyžaduje doložení nového dokladu o zakoupení produktů Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč v rámci České republiky po Dobu trvání Soutěže (princip 1 nákup produktů Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč = 1 účast = 1 registrovaná účtenka). Ze všech registrovaných účtenek, které po Dobu trvání Soutěže účastník do Soutěže zašle, se provede náhodný los 10 výherců. Každý účastník Soutěže však může vyhrát nejvýše jednu Výhru. Účastník je povinen na výzvu Organizátora předložit Organizátorovi kopie všech dokladů – účtenek ke každému nákupu, na základě kterého se účastní Soutěže (princip 1 účtenka = 1 účast).
 3. 4.3. Organizátor má právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který by jednal podvodně či zavdal podezření o podvodném jednání ve vztahu k Soutěži a Pravidlům.
 4. 4.4. Bez zbytečného odkladu po skončení Doby trvání Soutěže určí Organizátor náhodným výběrem (losováním) 10 účastníků, z nichž každý získá jednu Výhru (1x poukaz na pobyt Yurt in the Wood pro 2 osoby na 2 noci v hodnotě 15 000 Kč). Výherci v Soutěži budou vyhlášeni Organizátorem a kontaktováni Organizátorem po skončení Doby trvání Soutěže v souladu s bodem 4.5. těchto Pravidel.
 5. 4.5. Účastníci, kteří vyhrají Výhru, budou do 30 dnů po skončení Doby trvání Soutěže kontaktováni Organizátorem e-mailem za účelem ověření, že splňují požadavky těchto Pravidel pro účast v Soutěži a získání Výhry. Za tímto účelem může Organizátor požadovat po účastnících předložení kopie všech dokladů o zakoupení produktů Palmolive v rámci České republiky v hodnotě alespoň 99 Kč během Doby trvání Soutěže, na základě kterých se příslušný účastník zúčastnil Soutěže (princip 1 účtenka = 1 účast). Číslo a datum každého dokladu se musí shodovat s údaji zadanými na Stránkách Soutěže. Pokud účastník nesplní požadavky stanovené těmito Pravidly, zejména pokud nepřeloží požadované kopie všech dokladů o nákupu, Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze Soutěže a udělit Výhru náhradnímu vylosovanému účastníkovi. Rovněž pokud účastník nebude reagovat do 10 kalendářních dnů na výzvu Organizátora za účelem ověření, že splňuje požadavky těchto Pravidel pro účast v Soutěži a získání Výhry, je Organizátor oprávněn účastníka ze Soutěže vyloučit a udělit Výhru náhradnímu vylosovanému účastníkovi.
 6. 4.6. Po skončení Soutěže zveřejní Organizátor vítězná čísla účtenek účastníků, kteří vyhráli Výhru.
 7. 4.7. Zaměstnanci Organizátora a Administrátora a jejich rodinní příslušníci a osoby blízké jsou z účasti v Soutěži vyloučeny.
 1. 5.1. Organizátor je oprávněn Pravidla Soutěže kdykoliv změnit či Soutěž zcela zrušit, a to i před uplynutím Doby trvání Soutěže, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady. Organizátor je rovněž oprávněn zrušit celou Soutěž v případě podezření na podvodné jednání, kterýmkoli účastníkem či výhercem. Rozhodnutí Organizátora bude zveřejněné na Stránkách Soutěže.
 2. 5.2. Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na Stránkách Soutěže.
 3. 5.3. Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Soutěže lze považovat za rozhodující.
 4. 5.4. Výhry nejsou směnitelné za peníze ani jiné výrobky.
 5. 5.5. Účast v Soutěži je dobrovolná. Svou účastí účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel.

Akce probíhá od 1. 6. do 1. 8. 2024.

© 2024 Colgate-Palmolive. Design a programování  Grafické studio VLADO | Zásady ochrany osobních údajů. | Nastavení cookies